The Official Website of the People’s Government of Hunan Province Mobile 中文 Français 한국어 日本語

15 July 2015

Who's Who

Governor: Mao Weiming
Vice Governors:
Li Dianxun         Zhang Yingchun         He Baoxiang
Chen Fei         Li Jianzhong         Wang Yi'ou        
Qin Guowen
Secretary General:Deng Qunce